Informovanie o voľbách a referendách

Podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb v Slovenskej republike upravuje najmä zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (tzv. volebný kódex), ktorý sa týka týchto volieb (vrátane referenda a ďalších hlasovaní):

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (tzv. parlamentné voľby),
voľby do Európskeho parlamentu,
voľby prezidenta Slovenskej republiky,
ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,
voľby do orgánov územnej samosprávy (VÚC a Mesta a mestá),
referendum vyhlásené podľa článku 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky (tzv. celoštátne referendum).

Okrem toho osobitná legislatíva (zákon č. 369/1990 Zb. o Mestonom zriadení) upravuje ešte inštitút miestneho referenda, pričom podrobnejšia úprava sa ponecháva na samotnú Mesto, ktorá v danej veci môže schváliť všeMestone záväzné nariadenie.

Voľby sa konajú na základe všeMestoného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

Právo voliť má každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a zároveň splní ďalšie podmienky účasti určené pre konkrétny druh volieb (napr. v parlamentných voľbách môže voliť len občan Slovenskej republiky, zatiaľ čo v komunálnych voľbách môže voliť aj cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v príslušnej obci).

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácie o voľbách a referendách v rámci mesta sú zverejňované predovšetkým:

zverejňovaním na úradnej tabuli,
sprístupnením informácií na webovom sídle mesta,
určením podmienok pre umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve (prostredníctvom všeMestone záväzného nariadenia),
doručením oznámení o mieste a čase konanie do domácností voličov.

V súčasnosti sú vyhlásené voľby do Národnej rady SR, ktoré sa majú konať 05.03.2016.

Podrobnejšie informácie o vyhlásených voľbách a referendách, najmä čo sa týka zriaďovania okrskových volebných komisií, volebných okrskov, ako aj schválených všeMestone záväzných nariadeniach sú uvedené na osobitnej stránke mesta resp. v príslušnej sekcii eGov-u.

Legislatíva

zákon č. 180/2014 Z. z.

Zákonná lehota

stanovená zákon č. 180/2014 Z. z., Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb alebo referenda

Prílohy

Bez príloh

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu