Informovanie o mestskej polícii

Na čele mestskej polície v zmysle zákona 564/1991 Zb. stojí náčelník mestskej polície, ktorého na návrh primátora mesta menuje a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

Organizácia, objem mzdových prostriedkov, rozsah technických prostriedkov na činnosť Mestonej polície , riadenie Mestonej – mestskej polície, úlohy a oprávnenia Mestoných – mestských policajtov boli špecifikované v § 19 zákona o Mestonom zriadení.

Mesto Žilina začalo prijímať prvých zamestnancov Mestskej polície v apríli 1991 a svoju činnosť zahájila v mesiaci júl 1991.

Pri výkone úloh – zabezpečovaní Mestoných vecí verejného poriadku , ochrany životného prostredia v meste, vykonávaní nariadení Mesta, uznesení Mestoného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu mali mestskí policajti oprávnenie požadovať od každého potrebné vysvetlenie na objasnenie priestupku, ukladať blokové pokuty, zisťovať totožnosť osôb a zadržať podozrivú osobu.

K 1.1.1992 vstúpil do platnosti zákon SNR č.564/1991 Zb. o Mestonej polícii, ktorý upravil konkrétne úlohy, organizáciu, riadenie a zastupovanie , úlohy, povinnosti a oprávnenia pracovníkov Mestonej polície. Pri oprávnení pri riešení priestupkov, postupujú príslušníci mestskej polície v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Od vzniku mestskej polície až do súčasnosti pracujú jej príslušníci v nepretržitej prevádzke. Mesto bolo rozdelené na jednotlivé „rajóny“, kde bola zo začiatku, vzhľadom na technické vybavenie, vykonávaná pešia hliadková služba. Existovali i dve motohliadky, ktorých činnosť bola zameraná na hliadkovú službu vo vzdialenejších mestských a prímestských častiach, resp. tieto vykonávali výjazd pri nahlásení oznamov a požiadaviek občanov.

Mestská polícia ako poriadkový útvar pôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku a Mestoných vecí verejného poriadku na území mesta Žilina.

Príslušníci mestskej polície, ktorí plnia úlohy v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o Mestonej polícii majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa. Príslušníci Mestskej polície sú zamestnancami Mesta Žilina na základe pracovných zmlúv pre zamestnancov verejnej služby.

Príslušníci Mestskej polície Žilina pracujú v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Pešou hliadkovou službou i motohliadkami zabezpečujú verejný poriadok v meste, a to jednak riešením priestupkov v zmysle zákona č. 372/1990 o priestupkoch a tiež riešením priestupkov v zmysle všeMestone záväzných nariadení mesta Žilina.

Základnými dokumentmi sú Organizačný poriadok MP Žilina a Štatút MP Žilina.

Legislatíva

Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Link pre viac informácií

http://www.mpza.sk/

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 10.4.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu