Elektronická úradná tabuľa obce

Elektronická úradná tabuľa je služba pre občana a je kópiou úradnej tabule povinnej zo zákona. Mesto vedie elektronickú úradnú tabuľu na svojom portáli. Úradná tabuľa je hlavným a často jediným prostriedkom, akým spôsobom Mesto, alebo iný štátny orgán komunikuje s občanmi o svojej činnosti. Jedná sa o zákonné povinnosti o informovaní občanov, keď Mesto, či iný štátny orgán o svojej činnosti informovať musí a zákon mu presne prikazuje, v akej forme a na akú dobu musí príslušné informácie zverejniť. Zverejňujú sa verejné vyhlášky od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov. Podľa zákona o správnom konaní doručujeme verejnou vyhláškou aj zásielky pre adresátov, ktorých pobyt je neznámy. Verejnou vyhláškou sa taktiež doručujú písomnosti občanom SR s trvalým pobytom iba Žilina od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov.
Legislatíva
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

Zákonná lehota
spôsobom v mieste obvyklým - 15 dní, prípadne iná daná osobitným predpisom

Prílohy
Bez príloh

Oznámenie o zmene formy konania 26. Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 20.09.2021

(3233) Oznámenie o zmene formy konania 26. Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 20.09.2021

Čítať viac šipka

Oznámenie o uložení písomností občanom s trvalým pobytom mesta Žilina zo dňa 16.09.2021

Oznámenie o uložení písomností občanom s trvalým pobytom mesta Žilina zo dňa 16.09.2021

Čítať viac šipka

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením č. 922/2021-163439/2021-SÚ-PA

(3232) Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením č. 922/2021-163439/2021-SÚ-PA

Čítať viac šipka

Oznam o voľnom pracovnom mieste - odbor správy verejného priestranstva a Žp - Referent-technik požiP

(3229) Oznam o voľnom pracovnom mieste - odbor správy verejného priestranstva a Žp - Referent-technik požiarnej ochrany a BOZP

Čítať viac šipka
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu