Zverejňovanie aktualít a informačný servis

Mesto Žilina zverejňuje informácie o svojej činnosti prostredníctvom tlačových správ, oznamov a pozvánok, ktoré sú tiež zverejňované aj na webstránkach mesta: www.zilina.sk, ako aj prostredníctvom Radničných novín. Jedná sa o komplexné infomrácie o chode mesta, problémoch, zaujimavostiach a pod.

Legislatíva
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
Zákon č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Výnos Ministerstva Financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Prílohy
Bez príloh

V Považskom Chlmci pokračujú od 26. 4. do 2. 5. 2021 práce na budovaní splaškovej kanalizácie

V Považskom Chlmci pokračujú od 26. 4. do 2. 5. 2021 práce na budovaní splaškovej kanalizácie.

Čítať viac šipka

Mestský úrad v Žiline bude otvorený bez obmedzení

K dispozícii budú aj všetky služby v Klientskom centre úradu (Námestie obetí komunizmu 1).

Čítať viac šipka

22. apríl patrí Dňu Zeme

Klíma sa rýchlo mení a človek je za tieto zmeny priamo zodpovedný. Svetový deň Zeme oslavujeme už 51 rokov.

Čítať viac šipka

Mesto revitalizuje železničný podchod, v budúcnosti sa očakáva komplexná rekonštrukcia

Práce by mali potrvať do konca júna.

Čítať viac šipka
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu