Komisie mestského zastupiteľstva majú nových členov z radov odborníkov

S cieľom nadviazať na skúsenosti s fungovaním komisií mestského zastupiteľstva v predchádzajúcom volebnom období, a využiť pre prácu komisií aj skúsenosti a pohľad odborníkov, bol dňa 11. februára 2019 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, predložený návrh na vymenovanie členov komisií z radov občanov – neposlancov.

Navrhnutí členovia sú občania, ktorí svojou odbornou kvalifikáciou a životnými skúsenosťami môžu prispieť k aktívnemu plneniu úloh, ktoré sú komisii zverené. Hlavným zámerom bolo, aby títo členovia, ktorí pôsobia v rôznych oblastiach spoločenského života, poskytli odborný pohľad na problematiku, ktorou sa zaoberajú konkrétne komisie. Členov komisií z radov občanov nominovali poslanci mestského zastupiteľstva. Návrh bol schválený a do jednotlivých komisií boli zvolení nasledovní členovia:
Komisia finančná a majetková
predseda: Ing. Martin Kapitulík
členovia: Mgr. Miriam Šuteková
členovia - neposlanci: Bc. Ing. Veronika Bobáňová, Ing. Jozef Cisarik, Ing. Ivan Gašpar, Ing. Soňa Mäsiarová, Ing. Jozef Mičic, Ing. Miroslav Sokol, Ing. Gustáv Šimalčík, Ing. Elena Šuteková, Mgr. Vanda Tuchyňová, Mgr. Ing. Soňa Turčányiová, Peter Veselý
sekretár: Ing. Dagmar Slepičková
 
Komisia sociálna, zdravotná a bytová
predseda: Ing. Barbora Birnerová, PhD.
členovia: Mgr. Martin Barčík, Ing. Ľubomír Bechný, MUDr. Peter Durmis, Mgr. Jana Filipová, MUDr. Igor Habánik, MUDr. Rastislav Johanes, PhD.
členovia - neposlanci: Mgr. Milada Bohovicová, PhDr. Martin Brňak, PhD., PhDr. Soňa Holúbková, Erika Kanátová, Mgr. Ivan Leitman, MUDr. Marcela Poláčková, Mgr. Miroslava Šufáková, JUDr. Katarína Závodská-Chalmovská
sekretár: Mária Škulcová
 
Komisia dopravy
predseda: Ing. Ján Pažický
členovia: Mgr. Denis Cáder, Ing. František Talapka
členovia - neposlanci: Ing. Jozef Bobáň, Ing. Martin Bolo, prof. Ing. Ján Čelko, CSc., Ing. Tibor Čerňan, Doc. Ing. Marián Gogola, PhD., Ing. Miroslav Kobrtek, Igor Korček, Ing. Roland Mikula, Ing. Marian Oršula, Ing. Mária Zemiaková
sekretár: Ing. Peter Chvastek
 
Komisia územného plánovania a výstavby
predseda: Ing. arch. Dušan Maňák
členovia: JUDr. Jozef Augustín, PhD., Mgr. Branislav Delinčák, Bc. Jozef Juriš, Mgr. Lukáš Milan, Mgr. Anton Trnovec
členovia - neposlanci: Ing. arch Marek Huliak, Ing. arch. Rudolf Chodelka, Vladimír Jandura, Ing. Matej Jasenka, PhD., Ing. arch. Peter Nezval, Ing. Peter Pika, Ing. arch. Lucia Streďanská
sekretár: Mária Brtnická
 
Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
predseda: Ing. Ján Ničík
členovia: Mgr. Peter Cibulka, Ing. Patrik Groma, PhD., Ing. Ľuboš Plešinger, Mgr. Marek Richter, PhD.
členovia - neposlanci: Mgr. Marek Adamov, Mgr. Petra Dubeňová, Ing. Lucia Ďurajková, Ján Glasnák, Mgr. Michal Jurecký, Ing. Michal Michalek, Ing. Bohuslava Trnovská, Ing. Milan Veliký
sekretár: Bc. Veronika Strýčková
 
Komisia športu
predseda: Mgr. Dominik Hriník
členovia: Mgr. Peter Cibulka, Mgr. Róbert Kašša, Ondrej Šoška
členovia - neposlanci: Dalibor Andrisík, Mgr. Pavol Blasbalg, Karol Čepec, Mgr. Karol Haas, Mgr. Michal Kolárik, Ing. Juraj Petráš, MSc, Ing. Mária Wienerová, Mgr. Peter Zánický, Mgr. Marián Zrník
sekretár: Mgr. Matej Franek
 
Komisia školstva a mládeže
predseda: PaedDr. Ľudmila Chodelková
členovia: Ing. Barbora Birnerová, PhD.
členovia - neposlanci: Mgr. Ladislav Baranyai, PhD., Marek Frťala, Mgr. Ján Kotman, Jakub Kovačik, Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková, PhDr. Alena Mičicová, Mgr. Mária Mihálková, Ing. Tomáš Mikluščák, PhD., Mgr. Zuzana Požoniová, Mgr. Emília Talafová, Mgr. Jana Zrníková
sekretár: Janka Vavrová
 
Komisia životného prostredia
predseda: Mgr. Iveta Martinková
členovia: Mgr. Zuzana Balogová, Mgr. Vladimír Randa
členovia - neposlanci: Ing. Michal Danek, Ing. Dušan Feňo, Ing. Jaroslava Gažová, Ing. Igor Hell, Ing. Peter Chromiak, Mgr. Milan Chvíla, Filip Kopták, Ing. Jozef Krautschneider, Tomáš Nemec, Mgr. Ján Rzeszoto
sekretár: Ing. Marián Cisarik
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
predseda: JUDr. Jozef Augustín, PhD.
členovia: Mgr. Martin Barčík, MUDr. Igor Habánik, Mgr. Ing. Peter Ničík, Mgr. Anton Trnovec
Vytvorené: 15.2.2019 | Naposledy aktualizované: 15.2.2019

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu