Lokalita za Vuralom dostane novú podobu

 lokalite za Vuralom sa pokračuje s búracími prácami. V júli mesto Žilina asanovalo ďalší dom.
 
V lokalite za Vuralom sa nachádzalo viacero rodinných domov, z ktorých niektoré boli už asanované. Obyvateľom, ktorí mali záujem o výmenu bytu, boli v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení pridelené mestské nájomné byty nachádzajúce sa v rôznych častiach mesta. Časť obyvateľov naďalej býva v tejto lokalite. Po dokončení ďalších asanácií vznikne v tejto časti mesta plocha s novým priestorom na vybudovanie bytových jednotiek, ktoré pomôžu k riešeniu bytovej situácie.
 
S problémom bytovej situácie sa okrem viacerých slovenských miest stretávame aj v Žiline. Je to dlhodobý problém a vedenie mesta sa neustále snaží nájsť riešenia, ktorými by uspokojilo požiadavky občanov. K 30. júnu 2017 mesto Žilina eviduje 218 žiadostí o pridelenie mestského nájomného bytu.
 
Územie Centra Rudiny I je dlhodobo určené na kompletnú prestavbu, ktorá je uvádzaná už v pôvodnom Územnom pláne sídelného útvaru Žilina. Pre územie je spracovaný a schválený ÚPN-Z Žilina Centrum Rudiny I - Na Hlinách, tento je zverejnený, a teda k nahliadnutiu na internetovej stránke mesta - www.zilina.sk
 
V rámci celej lokality pripravuje mesto Žilina výstavbu dvoch polyfunkčných domov, ktorých prevažná časť bude bytová. Dva polyfunkčné domy poskytnú okrem občianskej vybavenosti približne 200 bytových jednotiek. Keďže do časového harmonogramu prípravy a výstavby vstupuje viacero faktorov, predpokladaný termín odovzdania objektu do užívania verejnosti bude v roku 2020.
Vytvorené: 21.7.2017 | Naposledy aktualizované: 21.7.2017

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu