Mesiac august v kronike mesta Žilina

Mesiac august v kronike, ktorú nájdete aj na stránke www.zilina.sk v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“. Udalosti vyberáme v 5-ročnom intervale.
 
1992
5. 8. zástupcovia Mestského úradu v Žiline a podniku ČSAD prevzali vo vysokom Mýte 6 kĺbových autobusov značky Karosa. Mesto ich kúpilo ako príspevok k rieše­niu zlej situácie v mestskej hromadnej doprave. ČSAD ich malo v bezplatnom prenájme. POZN. v tom čase MHD prevádzkovala ČSAD, Dopravný podnik mesta Ži­lina, a.s. začal prevádzkovať MHD až v roku 1993.
 
6. 8. sa konalo 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. Poslanci schválili o. i. zmeny v Štatúte mesta, tak­tiež nariadenie o odchyte a likvidácii túlavých zvierat. Týmto bola obnovená funk­cia mestského šarhu.
 
28. 8. až 30. 8. vrcholilo extrémne teplé leto. Podľa meteorologickej stanice v Ži­line teplota dosiahla v auguste až 36,8 0C.
 
1997
1. 8. až 3. 8. vo Francúzsku, na rieke Isère v Alpách, sa us­kutočnili majstrovstvá Eu­rópy v zjazde na divokej vode. Žilinská dvojica Jaroslav Slúčik a Vladimír Vala (vtedy už dvojnásobní maj­stri sveta v disciplíne C-2), sa stali majstrami Európy. Na druhom mieste skončili tak­tiež Žilinčania – Ján Šutek a Štefan Grega (v tom čase štartujúci za Duklu Banská Bystrica). Zlatú medailu pre Slovenskú republiku vybojo­vala aj hliadka v zložení Vla­dimír Vala – Jaroslav Slúčik s bratmi Hochschornerovca­mi z Bratislavy.
 
19. 8. v Galérii Klasik (v tom čase v budove PKG, dnes Pri­ma banky) bola otvorená výstava prác žilinských foto­grafov Ľubomíra Bechného a Stanislava Tomana na tému Amerika. Na výstave pred­stavujú rôzne miesta Spo­jených štátov.
 
21. 8. Žilinu navštívila ministerka školstva Slovenskej re­publiky Eva Slavkovská. Pani ministerka prisľúbila pomoc štátu pri rekonštrukcii zimného štadióna v Žiline, kde bolo potrebné vymeniť strechu. Náklady boli cca 5 mi­liónov Sk. Rektor Žilinskej univerzity doc. Ing. Milan Dado prerokoval s minister­kou problémy výstavby štu­dentského mestečka na Veľkom dieli.
 
22. 8. až 28. 8. v rámci Sve­tového roku Slovákov bol detský spevácky zbor Od­borárik na umeleckom zájaz­de v Juhoslávii. Vystúpili v Kovačici, Padine, Novom Sade a v Zemune (miestna časť Belehradu). Vo všetkých týchto mestách žije početná slovenská komunita.
 
2002
12. 8. nové žilinské Rádio ZET začalo svoje vysielanie na frekvencii 94,5 MHz. Vysiela na tej istej frekvencii ako predtým Rádio Žilina.
 
24. 8. sa skončil 7. ročník vo­jensko-odbornej súťaže An­tropoid, ktorej sa zúčastnili vojaci z Česka, Poľska, Maďarska a Veľkej Británie. Vojaci špeciálnych jednotiek mali bohatý program, ktorý obsahoval o. i. plavbu po Váhu, nočný zoskok padákom na presnosť, streľ­bu, zlaňovanie betónovej steny priehradného múru na Vodnom diele Žilina. Celko­vo v dvojetapovej súťaži zvíťazili 1. a 2. rota 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline.
 
27. 8. bola slávnostne otvo­rená trasa diaľničného privádzača na severnej strane mesta pri Váhu s pracovným názvom Žilina – Ľavobrežná, 1. a 2. stavba. Výstavba tejto trasy výrazne odbremení stred mesta zo smerov Bra­tislava, Čadca a Poprad. Výstavba začala 27. 9. 1996. Celé dielo má hodnotu 1,073 mld. Sk, generálnym dodáva­teľom bol Váhostav-SK.
 
2007
10. 8. po náročnej rekon­štrukcii a prestavbe bol v Ži­line zrekonštruovaný a cel­kovo vynovený Remeselnícky dom, ktorý sa nachádza na ulici Kálov pri železničnom podjazde. Dom chátral niekoľko rokov. Táto secesná budova bola postavená v roku 1910.
 
24. 8. vedenie mesta Žilina na čele s primátorom Iva­nom Harmanom prijalo v priestoroch Radnice mesta Žilina delegáciu z partner­ského mesta Changchun v Číne, ktorú viedol primátor mesta Cui Jie. Počas stretnu­tia bola podpísaná Deklará­cia o partnerstve pre obdobie rokov 2007 až 2008. Pri pod­písaní deklarácie bol príto­mný aj veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Sloven­skej republike Huang Zhon­gpo s manželkou.
 
31. 8. mesto Žilina má oddnes bezplatnú interne­tovú zónu v centre mesta. Námestie Andreja Hlinku, Mariánske námestie, niek­toré priľahlé ulice, Sad SNP a takmer celá Národná ulica sú aktuálne pokryté si­gnálom umožňujúcim pri­pojenie v štandarde Wi-Fi (prístup pre notebooky, PDA, mobilné telefóny a všetky zariadenia s pod­porou bezdrôtového pripoje­nia).
 
2012
10. 8. na Mariánskom námestí sa konal štvrtý ročník Dňa európskej kultúry. Program ponúkol pestrú paletu kon­certov, tanca i divadelných predstavení. Na radnici me­sta sa konali prijatia delegácií z partnerských miest – Biel­sko-Biała (Poľsko), Dni­propetrovsk (Ukrajina), Ki­kinda (Srbsko), Plzeň, Frýdek-Místek a Mestská časť Praha 15. Maratón pri­jatí na Radnici mesta Žilina ukončil Peter Sagan, víťaz súťaže o najaktívnejšieho cyklistu na pretekoch Le Tour de France. Na Marián­skom námestí ho čakali stov­ky jeho fanúšikov.
 
25. 8. na Vodnom diele Žili­na sa konalo podujatie Bitka o Atlantik. Stovky divákov mali možnosť vidieť modely ponoriek, lodí, lietadiel a si­mulované boje v severnom Atlantiku. Podujatie pod zá­štitou primátora mesta Žili­na usporiadal Ponorkový klub Žilina.
Vytvorené: 21.8.2017 | Naposledy aktualizované: 21.8.2017

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu