Mesiac júl v kronike mesta Žilina

Mesiac júl v kronike, ktorú nájdete aj na stránke www.zilina.sk v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“. Udalosti vyberáme v 5-ročnom intervale.
 
 
1992
2. 7. RNDr. Ján Štofko (nar. v roku 1954) sa stal kro­nikárom mesta Žilina. Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave.
 
10. 7. v rakúskom meste Spittal am Drau sa konal 29. ročník súťaže v zboro­vom speve. Súťaž vyhral Žilinský miešaný zbor pod vedením Štefana Sedlické­ho.
 
17. 7. poslanci Slovenskej národnej rady (dnes Národná rada Slovenskej republiky) prijali deklará­ciu o zvrchovanosti Slo­venskej republiky. Pri tejto príležitosti sa pri vatre na Dubni stretlo asi 300 Žilin­čanov. Vatru zapálil posla­nec a primátor mesta Ján Slota.
 
22. 7. Zuzana Kořínková, majsterka sveta v kulturis-tike žien v roku 1990, sa zúčastnila profesionálnej Grand prix v USA. Medzi dvadsiatimi najlepšími športovkyňami obsadila šieste miesto
 
1997
4. 7. do používania bol daný podchod pod budo­vou železničnej stanice Ži­lina. Nadväzuje na pod-chod pod Hviezdoslavovu ulicu. Podchod odbreme­nil staničnú halu a cestujú­ci prichádzajúci do Žiliny tak prejdú z nástupíšť pria­mo na Národnú ulicu.
 
7. 7. až 13. 7. v meste Llan­gollen (Wales) sa konal 51. ročník jedného z najstar-ších a najväčších európ-skych hudobných festiva­lov vôbec. Žilinský mie­šaný zbor, ktorého zriaďo­vateľom bolo vtedy mesto Žilina, obsadil v silnej kon­kurencii druhé miesto vo svojej kategórii. Tohtoroč­ného festivalu sa zúčastnili spevácke zbory z 51 krajín sveta.
 
8. 7. územie Žiliny postihla prírodná katastrofa – povo­deň takého rozsahu, akú nepamätali ani najstarší obyvatelia. Po dlho-trvajúcich dažďoch vystúpi­li v nočných hodinách z brehov rieky a miestne po­toky. Prívalové vody z oko­litých kopcov zasiahli s výnimkou Žilinskej Lehoty všetky okrajové časti Žiliny. Našťastie si povodeň nevy­žiadala ľudské životy.
 
15. 7. na sídlisku Solinky sa stala tragická nehoda. Se­demročný chlapec Jožko sa utopil v priestoroch stave­niska nákupného strediska (dnes supermarket Billa). Problémy s budovou, ktorú miestni obyvatelia sídliska volali Strašidelný hrad, boli už v minulosti. Majiteľ v stavbe nepokračoval a objekt nezabezpečil.
 
2002
1. 7. od tohto dátumu preš­lo zriaďovanie škôl a škol-ských zariadení podľa záko­na zo štátu na samosprávu. V rámci tejto zmeny v Žili­ne prešlo pod správu mesta 27 základných škôl a škol­ských zariadení, 32 mater­ských škôl, 42 jedální, 3 základné umelecké školy a Centrum voľného času Spektrum.
 
23. 7. medzi Mojšovou Lúč­kou a motorestom v Strečne sa stala závažná dopravná nehoda. Pri čelnej zrážke Škody 120 s plne nalo­ženým vozidlom LIAZ za­hynulo v osobnom aute 6 mladých ľudí vo veku od 17 do 26 rokov. Všetci boli zo Žiliny, okrem jedného dievčaťa z Kysúc.
 
5. až 7. 7. počas návštevy mesta Essen (Belgicko, Flámsko) podpísali zástup­ca primátora mesta Žilina Miloš Kontra a primátor mesta Essen Frans Schrau­wen dohodu o partnerstve a spolupráci medzi našimi mestami.
 
2007
4. 7. bola otvorená Turistická informačná kancelária mesta Žilina. Nachádzala sa v pries-toroch Starej fary na adrese Farské schody 7. Pásku sláv­nostne prestrihli primátor mesta Žilina Ivan Harman a dekan Ladislav Stromček.
 
7. 7. v tento deň sa na Radni­ci mesta Žilina uskutočnilo 17 sobášov. Výkon sobášov počas dňa zabezpečili dvaja sobášiaci a dvaja matrikári. O sobáše v termíne 7. 7. 2007 mali občania veľký záujem.
 
9. 7. na pôde 5. pluku špeciál­neho určenia sa uskutočnila inaugurácia plk. Ľubomíra Šeba za veliteľa 5. pluku špe­ciálneho určenia Pozemných síl Ozbrojených síl Sloven­skej republiky v Žiline.
 
2012
1. 7. pri pamätníku Cesta bez návratu na Závodskej ceste v Žiline si uctili Žilin­čania i viacerí vzácni hostia obete holokaustu. Spomien­ky sa zúčastnili o. i. primátor mesta Žilina Igor Choma, veľvyslanec Štátu Izrael na Slovensku Alexander Ben- Zvi, iniciátor výstavby pamätníka Arieh Klein a mnohí ďalší.
 
4. 7. naše mesto postihla v poobedňajších hodinách veľmi silná búrka. Kanalizá­cia v meste nestíhala od-vádzať dažďovú vodu. Naj­viac postihnuté boli oblasti na križovatke pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou a v Trnovom. Mnohé pivni­ce v meste boli zatopené.
 
23. 7. v kníhkupectve Art-fórum bola uvedená kniha s názvom Potulky starou Žili­nou, ktorej autormi sú Žilin­čania Peter Štanský, Marián Mrva a Miroslav Pfliegel.
Vytvorené: 12.7.2017 | Naposledy aktualizované: 12.7.2017

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu