Pohybové krúžky v CVČ, Kuzmányho 105, Žilina budú pokračovať

Počas viac ako 60-ročnej existen­cie Centra voľného času Kuzmányho 105, Žilina dosiahlo mnoho z jeho krúžkov v rámci Slovenska, ako i celej Európy vynikajúce výsledky. Je však existencia krúžkov ohrozená zmenami vo vedení? Krúžky Žilinské mažoret­ky Diana, Tanečné divad­lo Diana (TD) a Detský folklórny súbor Lieska (DFS) neprechádzajú pod nového zriaďovateľa.
 
V súčasnosti sa medzi verejnosťou a naj­mä rodičmi detí, ktoré navštevujú pohybové krúžky v CVČ Kuzmányho 105, Žilina šíria informácie o odchode týchto krúžkov pod nového zriaďovateľa. Je však potrebné uviesť na pravú mieru skutočnosť, že aj napriek personálnym zmenám vo vedení krúžkov neprechádzajú Žilinské mažoretky Diana, DFS Lieska a TD Diana pod nového zriaďovateľa, ale pokraču­jú pod hlavičkou Centra voľného času, Kuzmányho 105 a mesta Žilina, s rov­nakými názvami a pod ve­dením nových pedagógov.
 
„Dôvodom sú teda zmeny v personálnom obsadení vedúcich a trénerov. Čiže akékoľvek informácie o ru­šení krúžkov pôsobiacich v našom centre nie sú prav­divé. Žilinské mažoretky Diana, TD Diana a DFS Lieska budú aj v novom školskom roku 2017/2018 naďalej pokračovať vo svo­jej činnosti a verím, že úspešne,“ konštatuje riadi­teľka CVČ, Kuzmányho 105 Marianna Bohačia­ková.
 
Spomínané krúžky majú za sebou bohatú históriu a na svojom konte množstvo úspechov, ktorými robia dobré meno nielen centru voľného času, ale aj svojmu zriaďovateľovi.
 
Žilinské mažoretky Diana
Diany oslávili minulý rok 25 rokov svojej existencie. V roku 2016 získali titul Majsteriek sveta v kategórii Senior baton veľká formá­cia. Tento rok vycestovali na Majstrovstvá Európy do Talianska, kde získali titul Maj­ster Európy 2017 JUNIOR BATON VEĽKÁ FORMÁ­CIA, titul Majster Európy 2017 SENIOR FLAG VEĽKÁ FORMÁCIA, titul Vicemajster Európy 2017 JUNIOR MINI BATON, ti­tul Vicemajster Európy 2017 SENIOR TRIO BATON, ti­tul Vicemajster Európy 2017 SÓLO 2 BATON SENIOR a 7. miesto KADET MINI BATON. Veľkým úspechom bolo predovšetkým víťazstvo titulu Majster Európy 2017 SENIOR FLAG VEĽKÁ FORMÁCIA. Diany súťažili vo svojej dlhoročnej histórii po prvýkrát v tejto kategórii a hneď stáli na najvyššom stupni víťazov. Od jeho zalo­ženia vedie súbor Ľudmila Štefková a pod jej vedením získali Diany ocenenia a ti­tuly na domácej pôde i v za­hraničí. V tomto duchu chcú pokračovať aj naďalej.
Detský folklórny súbor Lieska
Lieska začala písať svoju históriu ešte ako folklór­no-tanečný krúžok. Jeho za­kladateľkami boli tanečné pedagogičky, choreografky a zároveň vedúce súboru Eva Tkáčová a Hana Bielesc­hová. Ich prvá tanečná cho­reografia vznikla na jeseň v roku 1975. Po jej úspechu nasledovali ďalšie, ktoré predstavovali najmä folklór z blízkeho okolia, napr. Pod oknom – tance a spevy z Terchovej, Fašiangy, Turí­ce – metlový, lopatový, kožušený a zbojnícky tanec z Považského Chlmca. Po­čas svojej existencie mal súbor viacero vedúcich, ak­tuálne je ňou Viera Hriechová. Pod vedením spo­mínaných, ale aj ďalších vedúcich súbor úspešne po­kračuje v ľudových tradíciách, uchováva ľudové tan­ce, piesne a zvyky najmä zo žilinského regiónu. Počas svojej činnosti členovia súboru mnohokrát vycesto­vali do viacerých kútov Slo­venska i zahraničia, aby prezentovali svoje centrum či samotnú Žilinu. Aktuál­ne má súbor viac ako 100 členov vo veku od 4 do 15 rokov.
 
„V tomto prípade nejde o vedenie či trénerov, ale o samotné deti, našu mlá­dež, náš obraz... Podstatné je, aby v rámci svojho času netrávili hodiny za počítač­mi a elektronikou, ale mali športové a spoločenské vyži­tie. Verím, že aj v novom školskom roku bude na rôznych súťažiach a poduja­tiach mnoho desiatok detí úspešne prezentovať práve žltozelenú farbu,“ dodal primátor Igor Choma.
 
NOVÉ ČLENKY/ČLENO­VIA SA NA JEDNOTLIVÉ KRÚŽKY MÔŽU PRIHLÁSIŤ OD 1. SEPTEMBRA 2017.
 
Prihlasovací formulár nájdete na webovej stránke: www.cvczilina.sk v sekcii „PRIHLÁŠKY“. 
Vytvorené: 14.8.2017 | Naposledy aktualizované: 14.8.2017

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu