Tip: Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z., a  to v termíne do 31. januára 2019. Daňové priznanie je povinný podať len daňovník, u ktorého v priebehu roka 2018 nastali zmeny, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Za takúto zmenu sa považuje predovšetkým :
  • kúpa, predaj alebo darovanie nehnuteľností,
  • nadobudnutie právoplatnosti osvedčenia o dedičstve,
  • nadobudnutie právoplatnosti stavebného a kolaudačného rozhodnutia,
  • zmena druhu pozemku, zmena druhu využitia stavby prípadne iné zmeny ....
 
Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, ktoré si daňovníci môžu vyzdvihnúť v Klientskom centre na MsÚ v Žiline, príp. stiahnuť z internetovej stránky Mesta Žilina: www.zilina.sk/tlaciva/1453881038-0.pdf.
 
Mesto Žilina poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške 60% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. Oslobodenie od dane a zníženie dane si daňovník uplatňuje v priznaní k dani z nehnuteľností na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane, alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.
 
Vyplnené daňové priznania je možné odovzdať v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline.
Vytvorené: 24.1.2019 | Naposledy aktualizované: 24.1.2019

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu