V materských školách sú ešte voľné miesta pre nový školský rok 2017/2018

Mesto Žilina ako zriaďovateľ materských škôl oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí, že vo vybraných materských školách sú ešte stále voľné miesta pre školský rok 2017/2018. Konkrétne podmienky prijatia si určuje každá materská škola samostatne.
 
Voľné miesta pre deti vo veku od 3 do 6 rokov sú ešte v týchto materských školách: Ku škôlke 196 (Zádubnie), Kultúrna 284 (Zástranie), Petzvalova 8 (Hájik). Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a v znení Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z..
 
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na webovej stránke mesta Žilina v sekcii Občan/Žiadosti a tlačivá/Odbor školstva a mládeže (formát RTF, formát PDF). V prípade záujmu je nutné kontaktovať riaditeľky mestských škôl. Bližšie informácie poskytnú aj zamestnanci odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline telefonicky na čísle: + 421 918 706 034.
Vytvorené: 2.8.2017 | Naposledy aktualizované: 2.8.2017

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu