Záujem o pridelenie mestského nájomného bytu z roka na rok narastá

Na prvom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline v tomto roku poslanci okrem schvaľovania jednotlivých bodov programu vzali na vedomie aj Informatívnu správu o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených bytov z evidencie žiadostí o výmenu bytov za rok 2018.
 
V minulom roku poskytlo mesto Žilina žiadateľom o pridelenie nájomného bytu v zmysle platných VZN celkom 33 bytov, ktoré boli vo vlastníctve mesta Žilina. 11 bytov bolo pridelených podľa poradia v poradovníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, 10 bytov bolo pridelených primátorom mesta (max. 30% z celkového počtu pridelených nájomných bytov) a 12 bytov bolo vymenených. Aktuálne k 31. januáru 2019 eviduje mesto Žilina 253 žiadostí o pridelenie nájomného bytu.
 
V porovnaní s predošlými rokmi sa počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu zvýšil. Na konci roka 2015 mesto evidovalo 163 žiadostí, v decembri 2016 to bolo 181 žiadostí, v roku 2017 to bolo už 220 žiadostí a na konci minulého roka bolo podaných 249 žiadostí.
 
Prideľovanie nájomných bytov v meste Žilina upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina a Všeobecne záväzné nariadenia č. 12/2017 a č. 4/2018, ktorými sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017.
 
Byty sa prideľujú podľa poradia v poradovníku žiadateľov. Primátor mesta môže rozhodnúť o pridelení nájomného bytu žiadateľovi z poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu bez ohľadu na odporúčanie Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva. Takto však môže prideliť maximálne 30 % z celkového počtu pridelených nájomných bytov v predchádzajúcom kalendárnom roku s prihliadnutím na naliehavosť bytovej potreby žiadateľa, pričom sa skúma súčasná bytová situácia, počet detí v rodine, zdravotné a sociálne dôvody žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, či kultúrny, sociálny, zdravotný a ekonomický prínos pre mesto Žilina.
Záujem o nájomné bývanie v Žiline prevyšuje ponuku, a preto mesto neustále hľadá možnosti výstavby nových bytových priestorov, ktorým by uspokojilo tento vysoký záujem.
Vytvorené: 15.2.2019 | Naposledy aktualizované: 15.2.2019

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu