Vybavovanie sťažností

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby , ktorým
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Musí byť písomná, obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a možno ju podať v listinnej podobe s vlastnoručným podpisom alebo v elektronickej podobe prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa (elektronický podpis prostredníctvom elektronického OP).

Podanie majúce charakter dopytu, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu nie je sťažnosťou.

Legislatíva
Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Zákonná lehota
do 60 pracovných dní

Prílohy
Bez príloh

Formuláre

Zobraziť filter
Vyhľadávacím kritériám nezodpovedajú žiadne dáta.
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 17.8.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu