Organizovanie občianskeho svadobného obradu

Mesto organizuje civilné svadobné obrady (poskytuje miestnosť, zabezpečuje prítomnosť starostu alebo primátora, alebo povereného poslanca Mestoného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva). Tiež zabezpečuje sprievodný program (recitáciu) a vykonanie obradu mimo úradnej sieni, alebo mimo úradných hodín.

Legislatíva

Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
Zákon č. 240/1994 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
Zákon č. 97/1963 Z. z. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
Smernica primátora mesta Žilina č. 9/2011 o zabezpečovaní občianskych obradov a slávností

Prílohy

Žiadosť o uzavretie manželstva
Povinné prílohy
- Bez príloh
Nepovinné prílohy
A. SLOBODNÍ
a) vlastné rodné listy
b) platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte)
B. OVDOVELÍ
b) všetky doklady uvedené pod bodom A
b) úmrtný list manžela (ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho
C. ROZVEDENÍ
a) všetky doklady uvedené pod bodom A
b) právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené
Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Žiadosť o uzavretie manželstva mimo úradne určenej sobášnej miestnosti
Bez príloh

Žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu