Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopové povolenie)

Legislatíva
§ 10 ods. 10 zákona č. 1354/1961 Zb. (cestný zákon)

Prílohy
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií – rozkopávka (FO aj PO)
Povinné prílohy
- Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby
- Situácia trasy a výkopu
- Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku
- Vyjadrenie OR PZ SR – ODI Žilina + projekt dopravného značenia s technickou správou
- Vyjadrenie správcu miestnej komunikácie
- Vyjadrenie dodávateľa zemných prác
- Vyjadrenie dodávateľa montážnych prác
- Vyjadrenia dodávateľa konečných povrchových úprav
- Vyjadrenie odboru životného prostredia MsÚ Žilina (platí pri výkopových prácach v mestskej zeleni)
- Farebné fotografie budúceho rozkopu
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 21.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu