Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Mesto povoľuje vyhradzovanie parkovacie miesta pre fyzickú alebo právnickú osobu.

Legislatíva
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva
VZN č. 19/2011 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva

Poplatky
V zmylse platného VZN

Zákonná lehota
Do 30 dní

Prílohy
Žiadosť o trvalé vyhradenie parkovacieho miesta – FO
Povinné prílohy
- Situačný nákres (ulica),
- Kópia osvedčenia o evidencii vozidla vo vlastníctve resp. užívaní žiadateľa
Nepovinné prílohy
- Preukaz ZŤP
- Platný Komplexný posudok vydaný ÚPSVaR, oddelenie posudkových činností, v ktorom je uvedené, že ste osobou "ZŤP", ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo právoplatné rozhodnutie príslušného ÚPSVaR o vyhovení žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu

Žiadosť o trvalé vyhradenie parkovacieho miesta – PO
Povinné prílohy
- Výpis zo ŽR alebo ORSR
- Situačný nákres
Nepovinné prílohy
- Osvedčenie o evidencii vozidla

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu