Informovanie o územnom pláne

Mesto schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením. Mesto zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie.

Legislatíva
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien
Vyhláška č. 55/2001 Z.z o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
Územný plán mesta Žilina v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7 (6b):
VZN č. 4/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina
VZN č. 9/2013 ktoré mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Žilina
VZN č. ..../2020* ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018 a č. 2/2019
Územný plán zóny Žilina Centrum Rudiny I – Na Hlinách
VZN č. 1/2014 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina Centrum Rudiny I – Na Hlinách, schváleného uznesením  Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 22/2014 zo dňa 24.03.2014
Územný plán zóny Žilina – Centrum Rudiny II
Územný plán zóny Žilina, IBV Hájik – Bradová
VZN č. 23/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik - Bradová
VZN č. 14/2018 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik – Bradová
Územný plán zóny Žilina – Žilinská univerzita
VZN č. 6/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina – Žilinská univerzita
Územný plán zóny Žilina – Bulvár
VZN č. 9/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina – Bulvár schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 156/2019 zo dňa 25.06.2019
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu