Informovanie o verejnom obstarávaní

Zverejňovanie informácií v jednotlivých štádiách verejného obstarávania je prísne regulované zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mesto zverejňuje všetky informácie o pripravovaných, ako aj priamo uskutočňovaných verejných obstarávaniach, spolu s informáciami o výsledkoch všetkých obstarávaní.

Legislatíva

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
Zákon č. 95/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Vyhláška č. 51/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení spôsobu a kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky
Vyhláška č. 11/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku
Vyhláška č. 174/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie dokumentov, postupov a činností vo verejnom obstarávaní
Vyhláška č. 173/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov slúžiacich na uskutočnenie elektronických aukcií
Vyhláška č. 171/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu
Vyhláška č. 158/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty

Prílohy

Bez príloh

Publikoval: Roman Osika; Katarína Záhradníková
Telefón: +421 41/7063 109
Viac kontaktov
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu