Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami

Mesto informuje občanov o uzatvorených zmluvách v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z. a v zmysle zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník §5(a), §47(1). Pre zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv mesto využíva aplikáciu e-gov. Zmluvy sa zverejňujú, resp. sprístupňujú na požiadanie vo fyzickej, resp. elektronickej forme.

Legislatíva

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník - §5(a) a §47(1)

Zákonná lehota

Bezodkladne

Zverejňovanie

Zmluvy:
https://egov.zilina.sk/default.aspx?NavigationState=778:1:

Dodávateľské faktúry
 https://egov.zilina.sk/default.aspx?NavigationState=779:1:

Odberateľské faktúry
https://egov.zilina.sk/default.aspx?NavigationState=780:1:

Objednávky
 https://egov.zilina.sk/default.aspx?NavigationState=781:1:

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 31.8.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu