Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce

Pred schválením je návrh záverečného účtu mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia Mesta vyjadriť. Záverečný účet mesta je trvalo zverejnený na webe mesta. Každý občan, môže požiadať o prípadne doplnenie záverečného účtu o informáce, ktoré považuje za dôležité. O zapracovaní pripomienok rozhoduje predkladateľ, teda spracovateľ záverečného účtu mesta.

Legislatíva
Zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení §9 ods.(2), §18f ods.(1) písmeno c)
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy §4 ods.(5)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Zákon č. 493/2011 Z. z. ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9 ods.(1)

Prílohy
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu