Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Organizátor podujatia je povinný oznámiť zámer zorganizovať verejné telovýchovné podujatie, športové podujatie a turistické podujatie obci, na ktorej území sa má podujatie konať s dostatočným časovým predstihom. V oznámení o verejných kultúrnych podujatiach usporiadateľ uvedie:
a) označenie usporiadateľa, adresu, resp. sídlo usporiadateľa, (pri právnických osobách formu, IČO, a pri fyzických osobách číslo občianskeho preukazu, resp. u cudzincov pasu).
b) názov a účel podujatia, deň, miesto a čas začiatku a ukončenia konania podujatia
c) opatrenia, ktoré budú vykonané, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku
Mesto je oprávnené dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením. Dozor vykonávajú primátorom poverení zamestnanci mesta a Mestská polícia. V prípade porušenia, je mesto oprávnené podujatie aj zakázať.

Legislatíva

VZN č. 18/2011
Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení
Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákonná lehota

Najneskôr v deň konania

Prílohy

Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 19.2.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu