Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia

Usporiadateľ je povinný oznámiť zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie obci, na území ktorej sa má podujatie konať. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, treba jeho konanie oznámiť každej z nich. Verejným kultúrnym podujatím sa rozumejú verejnosti prístupné: divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel, výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Pod verejným podujatím sa zároveň chápe aj účinkovanie ľudovej technickej zábavy.

Mesto je oprávnené dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením. Dozor vykonávajú primátorom poverení zamestnanci mesta a Mestská polícia. V prípade porušenia, je mesto oprávnené podujatie aj zakázať.

Legislatíva

VZN č. 18/2011
Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení

Zákonná lehota

Najneskôr v deň konania

Prílohy

Oznámenie o konaní verejného a kultúrneho podujatia (FO aj PO)
Povinné prílohy
- Mapa podujatia
- Povolenie, resp. súhlas vlastníka alebo správcu pozemku užívať verejné priestranstvo
Nepovinné prílohy
- Predložiť spolu s oznámením podrobný program, resp. popis priebehu podujatia
- V prípade umiestnenia zariadení v mieste konania podujatia predložiť situačný náčrt miesta

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 19.2.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu