Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie. Mesta vo svojich VZN ustanovujú konkrétne podrobnosti, najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane.

Legislatíva

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN č. 18/2014

Zákonná lehota

Oznamovacia povinnosť je do 30 dní odo dňa vzniku posyktovania prechodného ubytovania a to na MsÚ Žilina vyplnením registračného listu k dani za ubytovanie. Pri zmene alebo zániku daňovej povinnosti je platiteľ povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní.

Prílohy

Registračný list- vznik daňovej povinnosti – oznámenie k dani za ubytovanie (Fyzická osoba)
Povinné prílohy
- Výpis zo Živnostenského registra (FO), alebo overená kópia nie staršia ako 3 mesiace
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Registračný list- vznik daňovej povinnosti – oznámenie k dani za ubytovanie (Právnická osoba)
Povinné prílohy
- Výpis z Obchodného registra (PO), alebo overená kópia nie staršia ako 3 mesiace
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí (pre fyzické osoby, ktoré poskytujú prechodné ubytovanie (FO aj PO)
Povinné prílohy
- Bez príloh
Nepovinné prílohy
- Zoznam osôb prihlásených na prechodnom pobyte v ubytovacom zariadení
- Fotokópiu preukazu o prechodnom pobyte

Oznámenie o zmene údajov v registračnom liste (FO aj PO)
Bez príloh

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie (FO aj PO)
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu