Informovanie o dani za psa

Predmet dane

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

2. Predmetom dane za psa nie je:

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,

b) pes umiestnený v útulku zvierat,

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Základ dane

Základom dane je počet psov.

Sadzba dane

1. Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

2. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane za jedného psa takto:

Časť územia mesta Žilina

Ročná sadzba dane za jedného psa v eurách

V rodinných domoch, chatkách, chatách, osadách, v mestských častiach mesta Žilina a iných objektoch inde neuvedených

5,00

V bytových domoch (panelák, bytovka) na území celého mesta Žilina

40,00

Pes chovaný v podnikateľskom objekte, spravidla v sídle alebo prevádzkarni právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa na území celého mesta Žilina

100,00

Zníženie dane, oslobodenie od dane

1. Správca dane určuje u občanov, ktorí k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia dosiali vek 67 rokov a viac, zníženie ročnej sadzby dane len za jedného psa o 30 %.

2. Vlastník alebo držiteľ psa je oslobodený od dane, ak psa používa pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, čo je povinný preukázať relevantnými dokladmi (t.j. kópia dokladu o záchranárskych skúškach podľa skúšobného poriadku IPO-R na Slovensku; kópia pracovnej knižky, v ktorej musia byť zapísané záchranárske skúšky a potvrdenie o vykonaní skúšok).

Známka pre psa

1. Po podaní priznania k dani za psa správca dane vydá daňovníkovi evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“).

2. Daňovník je povinný zabezpečiť, aby pes známku skutočne nosil. Známkou daňovník preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa.

3. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je daňovník povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť správcovi dane na tlačive „Strata známky“ (príloha č. 1). Správca dane, za poplatok 3,50 EUR, vydá daňovníkovi náhradnú známku.


Legislatíva:

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dorbné stavebné odpady v znení neskroších zmien

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN č. 17/2014 link: http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20141112063036.pdf

Zákonná lehota

Priebežne.

Prílohy

Zverejňovanie daňových dlžníkov: https://egov.zilina.sk/Default.aspx?NavigationState=806:0:
Zverejňovanie evidencie psov: https://egov.zilina.sk/Default.aspx?NavigationState=803:0:

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 10.2.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu