Informovanie o dani za psa

Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Základ dane
Základom dane je počet psov.

Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je určená nasledovne:

 

Miesto držania psa

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok

Rodinný dom, chata, stavba na individuálnu rekreáciu a iná stavba inde neuvedená

5,00 €

Bytový dom (byt)

40,00 €

Objekt na podnikanie

100,00 €

 

Zníženie dane, oslobodenie od dane

  1. Správca dane poskytuje daňovníkom, ktorí k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia dosiali vek 67 rokov a viac, zníženie ročnej sadzby dane len za jedného psa o 30 %.

  2. Vlastník alebo držiteľ psa je oslobodený od dane, ak psa používa pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, čo je povinný preukázať relevantnými dokladmi (t .j. kópia dokladu o záchranárskych skúškach podľa skúšobného poriadku IPO-R na Slovensku; kópia pracovnej knižky, v ktorej musia byť zapísané záchranárske skúšky a potvrdenie o vykonaní skúšok).

Známka pre psa

  1. Po podaní priznania k dani za psa správca dane vydá daňovníkovi evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“).

  2. Daňovník je povinný zabezpečiť, aby pes známku skutočne nosil. Známkou daňovník preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa.

  3. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je daňovník povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť správcovi dane na tlačive „Strata známky“ Správca dane, za poplatok 3,50 EUR, vydá daňovníkovi náhradnú známku.

Legislatíva:
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VZN č. 20/2019 link: http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20191212151239.pdf

Prílohy
Priznanie k dani za psa: http://www.zilina.sk/tlaciva/1453881038-0.pdf
Poučenie na vyplnenie priznania: http://www.zilina.sk/tlaciva/1421231661-0.pdf
Potvrdenie o podaní priznania:  http://www.zilina.sk/tlaciva/1354699120-0.pdf
Tlačivo strata známky pre FO:  http://www.zilina.sk/tlaciva/1578904606-0.pdf
Tlačivo strata známky pre PO:  http://www.zilina.sk/tlaciva/1578904625-0.pdf
Zverejňovanie daňových dlžníkov: https://egov.zilina.sk/Default.aspx?NavigationState=806:0:
Zverejňovanie evidencie psov: https://egov.zilina.sk/Default.aspx?NavigationState=803:0:
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu