Informovanie o dani za ubytovanie

Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
 

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
 

Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.
 

Sadzba dane

Sadzba dane je 1,00 euro na osobu a prenocovanie.
 

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká odo dňa, kedy začala prevádzka zariadenia, ktoré poskytuje služby prechodného ubytovania.
 

Vyberanie dane

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
 

Oznamovacia povinnosť

1. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poskytovania prechodného ubytovania a to na Mestskom úrade v Žiline vyplnením registračného listu k dani za ubytovanie. Pri registrácii je povinný predložiť aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, prípadne iný doklad, na základe ktorého platiteľ vykonáva činnosť podliehajúcu dani za ubytovanie (originál alebo overená kópia, nie starší ako tri mesiace).

2. V registračnom liste je platiteľ dane povinný uviesť, obchodné meno (u právnických osôb názov), trvalý pobyt (u právnických osôb sídlo), rodné číslo, resp. IČO pre fyzické osoby (u právnických osôb IČO), miesto podnikania a kontaktné údaje. Ďalej je platiteľ dane povinný uviesť údaje o štatutárnom zástupcovi a zástupcovi na doručovanie písomností (ak je zástupca na doručovanie odlišný od platiteľa, resp. štatutárneho zástupcu platiteľa) v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje. Platiteľ dane je povinný okrem kontaktných údajov v registračnom liste vyplniť aj údaje o ubytovacom zariadení, kategorizáciu ubytovacieho zariadenia podľa osobitného predpisu a ubytovaciu kapacitu (príloha č. 1 VZN č. 18/2014).

3. Ak dôjde k zmenám v daňovej povinnosti, zmene údajov uvedených v registračnom liste, alebo ak daňová povinnosť zanikne, je platiteľ dane povinný písomne túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala (oznamovacia povinnosť). Platiteľ dane je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu doručovania písomností.

4. Správca dane pridelí zaregistrovanému daňovému subjektu evidenčné číslo platiteľa dane. Toto číslo je platiteľ dane povinný uvádzať na všetkých dokladoch, ktoré bude vydávať pre účely dane za ubytovanie pri písomnom a platobnom styku so správcom dane.
 

Povinnosti platiteľa dane

1. Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných alebo elektronickú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať tieto údaje o daňovníkovi:

a) meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo OP alebo cestovného dokladu, príp. iný doklad totožnosti, u neplnoletej osoby dátum narodenia

b) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného,

c) dôvod oslobodenia od dane v prípade, ak ubytovaný je oslobodený podľa Článku 12.

2. Platiteľ dane je povinný viesť samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie na území mesta.

3. Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v jeho ubytovacom zariadení, doklad o zaplatení, v ktorom okrem iného uvedie evidenčné číslo pridelené správcom dane, počet osôb, počet prenocovaní a výšku dane.

4. Platiteľ dane je povinný predložiť do 10. dňa nasledujúceho mesiaca správcovi dane vyplnené hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí za predchádzajúci mesiac za každé ubytovacie zariadenie na území mesta na samostatnom tlačive. Náležitosti hlásenia stanoví správca dane (príloha č. 2 VZN č. 18/2014).

Spôsob vyberania dane a platenia dane

1. Daň je splatná bez vyrubenia do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

2. Platiteľovi dane bude po registrácii u správcu dane pridelené evidenčné číslo k dani za ubytovanie, číslo účtu, variabilný symbol (VS) pre účely platenia dane.

3. Daň sa platí na účet správcu dane, alebo v hotovosti do pokladnice Mesta Žilina.

Oslobodenie od dane

Od dane je oslobodená:

a) osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia a je za tým účelom prechodne ubytovaná v študentských domovoch a školských zariadeniach na území mesta Žilina,

b) nevidomá osoba, bezvládna osoba, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

c.) osoba, ktorá je v zariadení, v ktorom sa odplatne prechodne ubytuje, prihlásená na prechodný pobyt.

Skutočnosti oprávňujúce na oslobodenie od dane za ubytovanie sú osoby uplatňujúce si nárok na oslobodenie povinné preukázať príslušným dokladom.

 

Legislatíva

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN č. 18/2014 http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20141112063003.pdf

Prílohy

Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí: http://www.zilina.sk/tlaciva/1421231645-0.rtf

Registračný list k dani za ubytovanie: http://www.zilina.sk/tlaciva/1421231864-0.rtf
 

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 27.11.2017

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu