Vrátenie pomernej časti dane

Správca miestnych daní vráti v relevantných prípadoch pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Legislatíva

Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatkoch
Zákon č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákonná lehota

Do 30 dní

Prílohy

Žiadosť o vrátenie pomernej časti dane (FO aj PO)
Povinné prílohy
- Bez príloh
Nepovinné prílohy
- Doklad o zaplatení

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu