Určovanie podmienok úprav komunikácií po haváriách inžinierskych sietí

Pri opravách porúch na inžinierskych sieťach, pri ktorých je nutná rozkopávka cestnej komunikácie v správe Mesta, je potrebné oznámiť Mestonému úradu túto skutočnosť. Na základe oznámenia Mestoný úrad vydá rozhodnutie o dodatočnom povolení rozkopávky s usmernením o úprave povrchu komunikácie a doručí ho oznamovateľovi (žiadateľovi).

Legislatíva
§ 10 ods. 10 zákona č. 1354/1961 Zb. (cestný zákon)

Poplatky
V zmysle platného sadzobníka správnych poplatkov.

Prílohy
Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - rozkopové povolenie (FO aj PO)
Povinné prílohy
- Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby
- Situácia trasy a výkopu
- Vyjadrenie OR PZ SR – ODI Žilina + projekt dopravného značenia s technickou správou
- Vyjadrenie správcu miestnej komunikácie
- Vyjadrenie dodávateľa zemných prác
- Vyjadrenie dodávateľa montážnych prác
- Vyjadrenia dodávateľa konečných povrchových úprav
- Vyjadrenie odboru životného prostredia MsÚ Žilina (platí pri výkopových prácach v mestskej zeleni)
- Projekt dočasného značenia
- Farebné fotografie budúceho rozkopu
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 17.8.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu