Pripomienkovanie plánu ochrany obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a prevádzok na území obce

Mesto Žilina v zmysle Zákona NR č. 42/1994 o civilnej ochrane vypracúva plán ochrany obyvateľstva, ktorý pozostáva z Plánu evakuácie, Plánu ukrytia obyvateľstva, Povodňového plánu záchranných prác mesta Žilina, materiálno technického zabezpečenia jednotiek civilnej ochrany. Našim zámerom je zverejňovať priebežne jednotlivé plány elektronicky v priebehu roka 2016 s dôrazom najmä na časti týkajúce sa činnosti obyvateľstva počas mimoriadnej udalosti. V rámci evakuácie obyvateľstva sú v plánoch rozpracované jednotlivé evakuačné priestory - od evakuačných zberných miest až po miesta ubytovania ohrozených skupín obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. Plán evakuácie rozpracováva obsluhy jednotlivých evakuačných zariadení. Povodňový plán záchranných prác určuje postup činnosti záchranných zložiek, fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorým je určené vecné plnenie poskytnúť techniku počas povodní. Zároveň povodňový plán rieši činnosť obyvateľstva na územiach zasiahnutých mimoriadnou udalosťou. Plán ukrytia obyvateľstva rieši ukrytie obyvateľstva v ochranných stavbách civilnej ochrany (OSCO) - odolnýc alebo plynotesných, zároveň určuje povinnosti právnických osôb budovať JÚBS (jednoduché úkryty budované svojpomocne). V rámci tohto plánu je riešené krízové riadenie mesta z priestorov OSCO, správa, údržba a prevádzka zodolnených stavieb v mierovom čase. Zároveň sú príslušným VZN riešené plány ochrany prevádzok, ktoré vo svojej činnosti využívajú nebezpečné chemické látky. V rámci tejto služby budú poskytované informácie o postupe činnosti obyvateľstva pri priemyselných haváriách prevádzok s nebezpečnými chemickými látkami, záplav a povodní, rozsiahlych požiarov, závažných priemyselných havárií v katastri mesta Žilina. Po zverejnení uvedených dokumentov je možné tieto pripomienkovať najmä s ohľadom na aktualizáciu situácie a miestnych pomerov rozpracovaných v dokumentácii.

Legislatíva
Zákon NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva,
Zákon 7/2010 Z.z. o Ochrane pred povodňami,
Vyhláška 261/2010 Obsah povodňových plánov záchranných prác,
Vyhláška MŽP 204/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby,
Vyhláška 112/2011 o podrobnostiach obsahu, prehodnocovaní a aktualizácií plánov manažmentu povodňového rizika,
Vyhláška MV 532/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických a technických podmienok zariadení CO,
Vyhláška 328/212 o podrobnostiach pri evakuácii,
Vyhláška 523/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany,
Vyhláška 533/2006 o podrobnostiach a ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok,
Vyhláška 55/2006 o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie,
Vyhláška MŽP 55/2001 o o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Prílohy
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 17.8.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu