Platenie miestnych daní

Miestne dane sa platia na základe rozhodnutia, resp. platobného výmeru, a to:
v hotovosti do pokladne mesta v klientskom centre,
vkladom v hotovosti na účet mesta,
bezhotovostným prevodom na účet mesta,
bezhotovostným spôsobom cez platobný modul Ústredného portálu verejnej správy.

Platba v hotovosti do pokladne mesta:
Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť príslušné rozhodnutie, platobný výmer, resp. iné potvrdenie, v ktorom bola daňovníkovi vyrubená alebo uložená daňová povinnosť.

Platba v hotovosti v banke na účet mesta alebo bezhotovostný platobný príkaz na úhradu dane a poplatku:
Pri platbe v hotovosti v banke je potrebné vyplniť správne doklad o vklade v hotovosti na účet mesta vrátane identifikácie platby (variabilný, konštantný a špecifický symbol).
Pri bezhotovostnej platbe je potrebné vyplniť správne účet mesta vrátane identifikácie platby (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

Platba cez platobný modul Ústredného portálu verejnej správy:
Úhradu je možné vykonať na integrovanom obslužnom mieste alebo prostredníctvom akreditovaného platcu. Akreditovaným platcom je osoba zapísaná v zozname akreditovaných platcov, ktorý vedie Ministerstvo financií SR.

Viac informácii o platobnom module nájdete na stránke informatizacia.sk.

Legislatíva

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN č. 20/2015, č. 17/2014, č. 18/2014, č. 19/2014

Prílohy

Bez príloh

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu