Odbor ekonomický

Telefón: +421 41/7063 306
Vedúci: Ing. Pavol Vaščák, PhD.
Viac kontaktov

Čo môžete vybaviť

ID služby Názov služby Životná situácia
eGov.1 Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Miestne dane a poplatky
eGov.2 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností Miestne dane a poplatky
eGov.3 Podávanie daňového priznania k dani za psa Miestne dane a poplatky
eGov.5 Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Miestne dane a poplatky
eGov.6 Platenie miestnych daní Miestne dane a poplatky
eGov.8 Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností Miestne dane a poplatky
eGov.9 Informovanie o dani z nehnuteľností Miestne dane a poplatky
eGov.10 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie Miestne dane a poplatky
eGov.11 Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci Rozširovanie podnikania
eGov.32 Spracovanie elektronických účtovných dokladov Účtovníctvo
eGov.49 Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje Miestne dane a poplatky
eGov.50 Informovanie o dani za predajné automaty Miestne dane a poplatky
eGov.51 Informovanie o dani za psa Miestne dane a poplatky
eGov.52 Informovanie o dani za ubytovanie Miestne dane a poplatky
eGov.55 Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Odpad
eGov.56 Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie prístroje Miestne dane a poplatky
eGov.57 Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty Miestne dane a poplatky
eGov.59 Platenie ostatných daní a poplatkov Ostatné dane
eGov.60 Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku Miestne dane a poplatky
eGov.61 Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt Miestne dane a poplatky
eGov.62 Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok Miestne dane a poplatky
eGov.63 Vrátenie pomernej časti dane Miestne dane a poplatky
eGov.64 Publikovanie zoznamu registrovaných zvierat Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy
eGov.67 Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce Účasť na veciach verejných
eGov.68 Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce Účasť na veciach verejných
eGov.69 Udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov Rozširovanie podnikania
eGov.101 Pripomienkovanie investičného zámeru obce Demokracia
eGov.102 Publikovanie zoznamu neplatičov Demokracia
eGov.103 Informovanie o hospodárení obce a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Demokracia
Vytvorené: 26.10.2015 | Naposledy aktualizované: 28.4.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu