Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie.
Správca dane vo VZN ustanovuje najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane, sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu, prípadné oslobodenia alebo zníženia dane.   
 
Legislatíva
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 21/2019
 
Zákonná lehota
Oznamovacia povinnosť je do 30 dní odo dňa vzniku poskytovania prechodného ubytovania a to na MsÚ Žilina vyplnením tlačiva „Oznámenie k dani za ubytovanie (vznik daňovej povinnosti)“. Pri zmene alebo zániku daňovej povinnosti je platiteľ povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní.
 
Prílohy
 • Oznámenie k dani za ubytovanie (vznik daňovej povinnosti)
  Povinné prílohy
  - Bez príloh
  Nepovinné prílohy
  - Bez príloh
 • Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí
  Povinné prílohy
  - Bez príloh
  Nepovinné prílohy
  - Zoznam osôb prihlásených na prechodnom pobyte v ubytovacom zariadení
  - Fotokópiu preukazu o prechodnom pobyte
 • Oznámenie o zmene údajov v registračnom liste
  Bez príloh
 • Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
  Bez príloh
Agendu rieši: Odbor ekonomický

Viac kontaktov 
 
Formuláre

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu