Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje

Predmet dane 
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Sadzba dane
Správca dane určil sadzbu dane 360,00 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Povinnosti daňovníka
 1. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom na viditeľnom mieste s uvedením minimálne týchto údajov:
  1. názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO, kontakt,
  2. dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
  3. výrobné číslo, druh a názov nevýherného hracieho prístroja,
  4. identifikačné číslo pridelené správcom dane.
 2. Daňovník je povinný pre účely dane viesť preukaznú evidenciu nevýherných hracích prístrojov minimálne s nasledujúcimi údajmi, za každý prístroj umiestnený na území mesta:
  1. druh a názov nevýherného hracieho prístroja,
  2. výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
  3. identifikačné číslo nevýherného hracieho prístroja,
  4. adresa miesta prevádzkovania a umiestnenie nevýherného hracieho prístroja (poschodie, miestnosť),
  5. dátum začatia/ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
 3. Daňovník je povinný pre účely dane na výzvu správcu dane predložiť evidenciu nevýherných hracích prístrojov, v súlade s ods. 1 tohto ustanovenia, za požadované obdobie.
Legislatíva
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 20/2019 link: http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20191212151239.pdf
 
Prílohy
Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje: http://www.zilina.sk/tlaciva/1453881038-0.pdf
Poučenie na vyplnenie priznania: http://www.zilina.sk/tlaciva/1421231661-0.pdf
Potvrdenie o podaní priznania: http://www.zilina.sk/tlaciva/1354699120-0.pdf
Zverejňovanie daňových dlžníkov https://egov.zilina.sk/Default.aspx?NavigationState=806:0:
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu