Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Táto služba umožňuje zaplatiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok sa platí na základe rozhodnutia, resp. platobného výmeru, a to:
v hotovosti do pokladnice mesta v klientskom centre,
vkladom v hotovosti na účet mesta,
bezhotovostným prevodom na účet mesta,
bezhotovostným spôsobom cez platobný modul Ústredného portálu verejnej správy.

Legislatíva

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN č. 21/2015

Zákonná lehota

Lehota uvedená v rozhodnutí, resp. platobnom výmere.

Prílohy

Bez príloh

Zobraziť filter
Vyhľadávacím kritériám nezodpovedajú žiadne dáta.
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu