Informovanie o dani za predajné automaty

Predmet dane

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane za jeden predajný automat a kalendárny rok takto:

a) 60,00 EUR za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,

b) 120,00 EUR za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru,

c) 1 000,00 EUR za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje, alebo iný tovar obdobnej povahy a charakteru.

 

Povinnosti daňovníka

1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom na viditeľnom mieste s uvedením týchto údajov:

a) názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO,

b) dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky automatu,

c) výrobné číslo, typ automatu,

d) identifikačné číslo pridelené správcom dane.

2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť jeho poverenému zamestnancovi ku kontrole všetky doklady týkajúce sa predajných automatov.

Oslobodenie od dane

Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce výlučne zdravotné pomôcky.

 

Legislatíva:

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dorbné stavebné odpady v znení neskroších zmien

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN č. 17/2014 link: http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20141112063036.pdf

Zákonná lehota

Priebežne.

Prílohy

Zverejňovanie daňových dlžníkov https://egov.zilina.sk/Default.aspx?NavigationState=806:0:

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 10.2.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu