Informovanie o dani za predajné automaty

Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.

Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 100,00 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok.

Povinnosti daňovníka
 1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom na viditeľnom mieste s uvedením minimálne týchto údajov:

  1. názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO, kontakt,

  2. dátum začatia prevádzkovania predajného automatu,

  3. výrobné číslo, druh a názov predajného automatu.

  4. identifikačné číslo pridelené správcom dane.

 2. Daňovník je povinný pre účely dane viesť preukaznú evidenciu predajných automatov minimálne s nasledujúcimi údajmi, za každý predajný automat umiestnený na území mesta:

  1. druh a názov predajného automatu,

  2. druh tovarov,

  3. výrobné číslo predajného automatu,

  4. identifikačné číslo predajného automatu,

  5. adresa miesta prevádzkovania a umiestnenie predajného automatu (spoločnosť, v ktorej sa automat nachádza, poschodie, miestnosť),

  6. dátum začatia/ukončenia prevádzkovania predajného automatu.

 3. Daňovník je povinný pre účely dane na výzvu správcu dane predložiť evidenciu predajných automatov, v súlade s ods. 1 tohto ustanovenia, za požadované obdobie. 

Oslobodenie od dane
Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce výlučne zdravotné pomôcky. 

Legislatíva:
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 20/2019 link: http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20191212151239.pdf
 
Prílohy
Priznanie k dani za predajné automaty: http://www.zilina.sk/tlaciva/1453881038-0.pdf
Poučenie na vyplnenie priznania: http://www.zilina.sk/tlaciva/1421231661-0.pdf
Potvrdenie o podaní priznania: http://www.zilina.sk/tlaciva/1354699120-0.pdf
Zverejňovanie daňových dlžníkov https://egov.zilina.sk/Default.aspx?NavigationState=806:0:
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu