Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie prístroje

Daňovník je povinný oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na tlačive "Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje".
 
Legislatíva
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 20/2019
 
Zákonná lehota
Priznanie daňovník podáva do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
 
Prílohy
Bez príloh
 
Formuláre

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu