Platenie miestnych daní

Miestne dane sa platia na základe rozhodnutia, resp. platobného výmeru, a to:

  • v hotovosti do pokladnice mesta v klientskom centre,

  • vkladom v hotovosti na účet mesta,

  • bezhotovostným prevodom na účet mesta,

  • bezhotovostným spôsobom cez platobný modul Ústredného portálu verejnej správy.

    Platba v hotovosti do pokladnice mesta:

Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť príslušné rozhodnutie, resp. platobný výmer alebo iný doklad, na základe ktorého pokladnica zrealizuje platbu.

Platba v hotovosti v banke na účet mesta alebo bezhotovostný platobný príkaz na úhradu dane a poplatku:
Pri platbe v hotovosti v banke je potrebné vyplniť správne doklad o vklade v hotovosti na účet mesta vrátane identifikácie platby (variabilný, konštantný a špecifický symbol).
Pri bezhotovostnej platbe je potrebné vyplniť správne účet mesta vrátane identifikácie platby (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

Platba cez platobný modul Ústredného portálu verejnej správy:
Úhradu je možné vykonať na integrovanom obslužnom mieste alebo prostredníctvom akreditovaného platcu. Akreditovaným platcom je osoba zapísaná v zozname akreditovaných platcov, ktorý vedie Ministerstvo financií SR.

Viac informácii o platobnom module nájdete na stránke informatizacia.sk.
 
Legislatíva
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 23/2019, č. 20/2019, č. 21/2019, č. 22/2019
 
Prílohy
Bez príloh
 
 

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 21.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu