Informovanie o dani z nehnuteľností

Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje za:
 • pozemky
 • stavby
 • byty a nebytové priestory v bytovom dome
Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k miestnym daniam podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Podáva sa vtedy ak u daňovníka nastanú zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach (ak daňovník predá alebo kúpi nehnuteľnosť, skolauduje stavbu, a pod.).
Sadzby dane z nehnuteľnosti sú určené vo VZN č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.
Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ správca dane neurčil jej splatnosť v splátkach v rozhodnutí. Ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 eur, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. 
Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľnosti je kalendárny rok.

Predmet dane
 • pozemky
 • stavby
 • byty a nebytové priestory v bytovom dome
Daň z pozemkov

Daňovníkom je vlastník pozemku, správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce, alebo vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľnosti. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou alebo fyzickou osobu až do vykonania pozemkových úprav a nájomca.
Nájomca je daňovníkom ak:
 • nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri
 • má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom
 • má v nájme náhradné pozemky daňovníka, ktorému boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou alebo fyzickou osobu.
 Predmet dane tvoria: 
 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
 • záhrady
 • zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
 • stavebné pozemky                                                     
Daň zo stavieb

Daňovníkom v prípade tejto dane je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce, alebo vyššieho územného celku.

Predmet dane tvoria:
 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na  vlastnú administratívu,
 • chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
 • samostatne stojace garáže,
 • stavby hromadných garáží,
 • stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou,
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 • ostatné stavby vyššie neuvedené.                              
Predmetom tejto dane sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce, alebo vyššieho územného celku.

Predmet dane tvoria
 • byty a nebytové priestory v bytovom dome.
 
Legislatíva:
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 20/2019 link: http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20191212151239.pdf
 
Prílohy
Priznanie k dani z nehnuteľností: http://www.zilina.sk/tlaciva/1453881038-0.pdf
Poučenie na vyplnenie priznania: http://www.zilina.sk/tlaciva/1421231661-0.pdf
Potvrdenie o podaní priznania:  http://www.zilina.sk/tlaciva/1354699120-0.pdf
Zverejňovanie daňových dlžníkov https://egov.zilina.sk/Default.aspx?NavigationState=806:0:
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu