Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami

Mesto informuje občanov o uzatvorených zmluvách v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z. a v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Pre zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv mesto využíva aplikáciu e-gov. Zmluvy sa zverejňujú, resp. sprístupňujú aj na požiadanie vo fyzickej, resp. elektronickej forme.

Legislatíva
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám - §5a
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník - §47a

Zákonná lehota
Bezodkladne

Zverejňovanie
Zmluvy:
https://egov.zilina.sk/default.aspx?NavigationState=778:1:

Dodávateľské faktúry
https://egov.zilina.sk/default.aspx?NavigationState=779:1:

Odberateľské faktúry
https://egov.zilina.sk/default.aspx?NavigationState=780:1:

Objednávky
https://egov.zilina.sk/default.aspx?NavigationState=781:1:

 

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu