Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov

Táto služba umožňuje zaplatiť pokuty, úroky a sankčné úroky uložené obcou. Platba je realizovaná elektronickým spôsobom.

Legislatíva
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
Zákon č. 563/2009 Z.z. daňový poriadok
VZN č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011, č. 16/2012 a č. 12/2013
Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov
Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Poplatky
V zmysle príslušného výmeru, resp. rozhodnutia

Prílohy
Bez príloh.

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu