Informovanie o školských obvodoch

Povinnosťou mesta je určiť školské obvody. Žiakovi musí byť umožnené plniť povinnú školskú dochádzku v obvode školy, do ktorého spadá jeho adresa trvalého pobytu, avšak môže ju vykonávať mimo obvodu so súhlasom riaditeľa školy, na ktorú sa hlási. Mesto zverejňuje informáciu o termínoch a čase zápisu do 1. ročníka v základných školách v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, základné informácie o priebehu zápisu.

Legislatíva
VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
VZN č. 3/2020,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých Zákonov https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-596
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-597
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-138
Vyhláška  MŠVVŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  https://www.epi.sk/zz/2020-1
 
Prílohy
Nie sú komplementárne služby či nevyhnutné prílohy.
Zobraziť filter
Vyhľadávacím kritériám nezodpovedajú žiadne dáta.
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu