Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín

Podnikateľ oznamuje obci jednorazovú zmenu všeobecného prevádzkového času v zmysle uvedenej legislatívy.

Legislatíva
VZN č. 5/2016 v zmysle čl. 3 bod 4 ods. c)
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov

Povinné prílohy                                                                                               
bez príloh

Podmienka
splnená oznamovacia povinnosť o zriadení prevádzkarne

Podmienky: Dodržiavať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a nadväzujúcej vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. V prípade, že nebudú dodržané spomínané podmienky, budú zodpovední pracovníci postihovaní podľa zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení novely č. 524/90 Zb.  

Formuláre

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu