Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť

Mesta poskytujú finančné príspevky v sociálnej oblasti. Príspevky definované v zákonoch prijatých NR SR sú na dopravu do detského domova, na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, na tvorbu úspor pre dieťa (zákon č. 305/2005 Z.z.), finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (zákon č. 448/2008 Z.z.). Mesta v rámci vlastných všeMestone záväzných nariadení môžu poskytovať aj a iné finančné príspevky na sociálnu oblasť. Mesto môže poskytnúť jednorázovú dávku v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina
VZN č. 16/2009 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov

Prílohy

Žiadosť o poskytnutie príspevkov na dopravu – FO
Povinné prílohy
- Potvrdenie detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, o uskutočnení návštevy
- Dieťa, na ktoré žiada príspevok má obvyklý pobyt na území mesta Žilina a zdržiavalo sa na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením do zariadenia na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej výchovy,
- Predloží právoplatný rozsudok súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo náhradného rodinného prostredia dieťaťa,
- Prejaví skutočný záujem o úpravu a obnovu rodinných vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynaložil primerané úsilie (písomný kontakt s dieťaťom, telefonicky kontakt s dieťaťom aspoň 2 x v mesiaci) na úpravu rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohol osobne starať o dieťa, čo doloží dokladom od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené,
- Písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené o prejavení skutočného záujmu žiadateľa, povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že detský domov ktorý stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky,
- Oprávnený žiadateľ predloží príjem za posledné 3 mesiace pred podaním žiadosti, vrátane príjmu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a nepresiahne dvojnásobok životného minima,
- Nezamestnaný s nárokom na dávku v nezamestnanosti predloží potvrdenie zo sociálnej poisťovne,
- Predloží rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o poberaní starobného alebo invalidného dôchodku
- Potvrdenie, že žiadateľ nemá pohľadávku voči mestu
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Zúčtovanie poskytnutého príspevku na dopravu
Povinné prílohy
- Potvrdenie detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, o uskutočnení návštevy
- Originál cestovného lístka
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Žiadosť o tvorbu úspor dieťaťa
Bez príloh

Žiadosť o úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa
Povinné prílohy
- Potvrdenie detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, o uskutočnení návštevy
- Dieťa, na ktoré žiada príspevok má obvyklý pobyt na území mesta Žilina a zdržiavalo sa na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením do zariadenia na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej výchovy,
- Predloží právoplatný rozsudok súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo náhradného rodinného prostredia dieťaťa,
- Prejaví skutočný záujem o úpravu a obnovu rodinných vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynaložil primerané úsilie (písomný kontakt s dieťaťom, telefonicky kontakt s dieťaťom aspoň 2 x v mesiaci) na úpravu rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohol osobne starať o dieťa, čo doloží dokladom od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené,
- Písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené o prejavení skutočného záujmu žiadateľa, povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že detský domov ktorý stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky,
- Oprávnený žiadateľ predloží príjem za posledné 3 mesiace pred podaním žiadosti, vrátane príjmu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a nepresiahne dvojnásobok životného minima,
- Nezamestnaný s nárokom na dávku v nezamestnanosti predloží potvrdenie zo sociálnej poisťovne,
- Predloží rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o poberaní starobného alebo invalidného dôchodku
- Originál cestovného lístka
- Potvrdenie, že žiadateľ nemá pohľadávku voči mestu
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Žiadosť akreditovanému subjektu a fyzickej osobe
Bez príloh

Žiadosť akreditovanému subjektu a právnickej osobe
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu