Poskytovanie opatrovateľskej služby

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách
Rozsah úkonov opatrovateľskej služby určuje Mesto v hodinách na základe sociálnej posudkovej činnosti

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon)
VZN č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina

Zákonná lehota

30 dní

Prílohy

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Povinné prílohy
- Potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
- Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Nepovinné prílohy
- Rozhodnutie o výške dôchodku za príslušný kalendárny rok

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Povinné prílohy
- Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
- Príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
- Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
- Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
Nepovinné prílohy
- Iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy (napr. právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony)

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu