Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Mesto tieto služby poskytuje od 01.08.2013, prostredníctvom svojej rozpočtovej organizácie ÚSMEV - ZPS, na Osikovej

Poskytované služby :
Úsmev – zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
•Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
•Sociálne poradenstvo
•Sociálna rehabilitácia
•Ošetrovateľská starostlivosť
•Ubytovanie
•Stravovanie
•Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva
•Osobné vybavenie
•Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
•Zabezpečuje sa záujmová činnosť
•Ošetrovateľská starostlivosť
•Poradenská služba

Legislatíva

VZN č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina
Zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Poplatky

V zmylse platného sadzobníka.

Prílohy

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Povinné prílohy
- Potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
- Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Nepovinné prílohy
- Rozhodnutie o výške dôchodku za príslušný kalendárny rok

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu