Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Telefón: +421 41/7063 116
Vedúci: Ing. Mgr. Alena Vavrová, PhD.
Viac kontaktov

Čo môžete vybaviť

ID služby Názov služby Životná situácia
eGov.4 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva Miestne dane a poplatky
eGov.12 Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber Odpad
eGov.21 Povoľovanie výrubu drevín Povolenia životného prostredia
eGov.22 Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného prostredia Využívanie a ochrana lesa
eGov.23 Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov Povolenia životného prostredia
eGov.35 Vydávanie rozhodnutí o uzávierke miestnej komunikácie Cestná doprava a parkovanie
eGov.36 Informovanie o mestskej autobusovej doprave Cestná doprava a parkovanie
eGov.37 Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií Cestná doprava a parkovanie
eGov.38 Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie Cestná doprava a parkovanie
eGov.39 Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Cestná doprava a parkovanie
eGov.40 Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií Cestná doprava a parkovanie
eGov.41 Pripomienkovanie cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy Cestná doprava a parkovanie
eGov.42 Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie Cestná doprava a parkovanie
eGov.43 Určovanie trvalého alebo prenosného dopravného značenia Cestná doprava a parkovanie
eGov.47 Informovanie verejnosti o civilnej ochrane Civilná ochrana
eGov.48 Pripomienkovanie plánu ochrany obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a prevádzok na území obce Účasť na veciach verejných
eGov.53 Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva Miestne dane a poplatky
eGov.54 Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Miestne dane a poplatky
eGov.58 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Miestne dane a poplatky
eGov.77 Informovanie o odpadovom hospodárstve Miestne dane a poplatky
eGov.78 Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Udržateľnosť a ďalšie dimenzie
eGov.81 Informovanie o požiarnom poriadku obce Požiar, povodeň a iné nebezpečenstvo
eGov.83 Vydávanie parkovacej karty Prechodný pobyt
eGov.84 Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok Prechodný pobyt
eGov.85 Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny Miestne dane a poplatky
eGov.87 Vydávanie rybárskeho lístku Poľovníctvo a rybárstvo
eGov.88 Informovanie o cintorínoch obce Úmrtie
eGov.131 Informovanie o životnom prostredí Odpadové hospodárstvo
eGov.133 Povoľovanie ohňostrojových prác Kultúrne aktivity
eGov.136 Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta Povolenia životného prostredia
eGov.138 Pripomienkovanie programu odpadového hospodárstva obce Demokracia
eGov.139 Vydávanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie/uskladnenie odpadu Odpadové hospodárstvo
eGov.147 Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá Zvieratá a rastliny
eGov.149 Povoľovanie ambulantného predaja Rozširovanie podnikania
eGov.150 Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste Rozširovanie podnikania
Vytvorené: 26.10.2015 | Naposledy aktualizované: 28.4.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu