Informovanie o životnom prostredí

Mesto poskytuje informácie o životnom prostredí v širšom slova zmysle. Teda poskytuje komplexné infomrácie o ochrane životného prostredia, jeho tvoru a udržiavanie. Za týmto účelom je možné poskytovať aj obmedzené GIS informácie k pasportu zelene.

Legislatíva
Zákon č. 79/2015  Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku- Stavebný zákon
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Prílohy
Bez príloh
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu