Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta

Podanie podnetu na výrub drevín rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta. Podnet môže byť vyhodnotený ako opodstatnený a drevina bude zaradená do zoznamu drevín na výrub, ktorý realizuje mesto. V opačnom prípade bude výrub dreviny zamietnutý a drevina bude ponechaná.

Legislatíva
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
VZN 8/2010 o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina

Prílohy
Podnet na výrub, orezanie drevín rastúcich na pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina (PO aj FO)
Povinné prílohy
- Stanovisko správcu bytového domu, prípadne dotknutých občanov (susedov)
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 17.8.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu