Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Legislatíva
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN mesta Žilina č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva
VZN mesta Žilina č. 19/2011 ktorým sa mení VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva

Zákonná lehota
Do 30 dní

Prílohy
Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Prevádzky a vlastníci nehnuteľností bez vlastných parkovacích miest (FO aj PO)
Povinné prílohy
- List vlastníctva resp. nájomná zmluva k nehnuteľnosti
- Kópia osvedčenia o evidencii vozidla (pre každé vozidlo)
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Oznámenie o zmene alebo zániku daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (FO aj PO)
Bez príloh

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti - Zásobovanie, stavebné práce a ostatné vozidlá (FO aj PO)
Bez príloh

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Žiadatelia s trvalým pobytom (FO)
Povinné prílohy
- Kópie osvedčení o evidencii vozidiel
Nepovinné prílohy
- List vlastníctva resp. nájomná zmluva
- Snímka z katastrálnej mapy k pozemku na ktorom parkuje

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Žiadatelia s vlastnými parkovacími plochami (FO aj PO)
Povinné prílohy
- List vlastníctva resp. nájomná zmluva k pozemku, na ktorom parkuje
- Snímka z katastrálnej mapy (k pozemku, na ktorom parkuje)
Nepovinné prílohy
- Kópie osvedčení o evidencii vozidiel

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu