Informovanie o požiarnom poriadku obce

Mesto Žilina poskytuje informácie o požiarnom poriadku mesta. Požiarny poriadok mesta upravuje organizáciu ochrany pred požiarmi a obsahuje:

a) úlohy orgánov mesta a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v mesta a v jej
miestnych častiach. Požiarny poriadok mesta bude zverejnený na internetovej stránke mesta.
b) povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi určené so zreteľom na miestne podmienky,
c) údaje o početnom stave a vybavení dobrovoľného hasičského zboru mesta a jeho jednotlivých mestských častí,
d) prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov,
e) zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v meste,
f) spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v meste a v jeho miestnych častiach v dennom a
nočnom čase so zreteľom na zdolávanie požiaru,
g) výpis z požiarneho poplachového plánu okresu,
h) prehľadný situačný plán mesta a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov a
zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch.

Legislatíva
Zákon NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi,
Vyhláška 121/2002 o požiarnej prevencii

Prílohy
Bez príloh
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 17.8.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu