Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny

Mesto môže fyzickým a právnickým osobám povoliť jednorazový, alebo opakovaný vjazd do historickej časti mesta, alebo pešej zóny v zdôvodnených prípadoch a za podmienok určených VZN (všMestone záväzným nariadením).

Do pešej zóny je vjazd motorových vozidiel zakázaný, okrem vozidiel (s príslušným povolením):
garážujúcich a parkujúcich v priestoroch prístupných výlučne z ulíc tvoriacich pešiu zónu,
zabezpečujúcich stavebné práce, správu a údržbu nehnuteľností v pešej zóne,
zabezpečujúcich zásobovanie,
zabezpečujúcich dovoz nákladu väčšieho objemu pre obyvateľov pešej zóny, (biela technika, nábytok a pod.), ktorý nie je možné dopraviť iným spôsobom,
zabezpečujúcich výkon činnosti právnickej osoby, ktorá má sídlo alebo prevádzku v pešej zóne,
zabezpečujúcich čistotu a údržbu verejných priestranstiev, verejných zariadení, údržbu inžinierskych sieti a zber odpadu,
zabezpečujúcich doručovanie poštových zásielok,
s právom prednostnej jazdy podľa osobitného predpisu a vozidiel zabezpečujúcich odstraňovanie havarijný stavov,
so zvláštnym evidenčným číslom (P, X a XO), ak plnia úlohy, pre ktoré majú zvláštne označenie, a vozidlo prepravujúce telesne ťažko postihnutú osobu,
s jednorazovým povolením vjazdu na určené miesto pri konaní sobáša,
s povolením vjazdu pri organizovaní verejného spoločenského alebo kultúrneho podujatia,
s osobitnou výnimkou primátora mesta.

Legislatíva
Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatkoch
Zákon č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva
VZN č. 19/2011, ktorým sa mení VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva
VZN č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
VZN č. 21/2013, ktorým sa mení VZN č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
VZN mesta Žilina č. 15/2011 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Poplatky
V zmysle platného VZN

Prílohy
Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti - Zásobovanie, stavebné práce a ostatné vozidlá – PO aj FO
Bez príloh

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Žiadatelia s vlastnými parkovacími plochami – PO aj FO
Povinné prílohy
- List vlastníctva resp. nájomná zmluva
- Snímka z katastrálnej mapy (k pozemku, na ktorom parkuje)
Nepovinné prílohy
- Kópie osvedčení o evidencii vozidiel

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Prevádzky a vlastníci nehnuteľností bez vlastných parkovacích miest
Povinné prílohy
- List vlastníctva resp. nájomná zmluva k nehnuteľnosti
- Kópia osvedčenia o evidencii vozidla (pre každé vozidlo)
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Žiadatelia s trvalým pobytom
Povinné prílohy
- Kópie osvedčení o evidencii vozidiel
Nepovinné prílohy
- List vlastníctva resp. nájomná zmluva
- Snímka z katastrálnej mapy k pozemku na ktorom parkuje

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu